Kurum Adı
Senirkent Malmüdürlüğü
 
Kurum Amiri
Unvanı
Veli KAHRMAN
Malmüdürü
Kurum Görevi
Muhasebe Servisi: İlçemizde bulunan memurların maaş ve özlük haklarının ödemeleri ile kurumların mal ve hizmet alımı ödemelerini yapmakta,  vezneden yapılan vergi ve diğer gelirlerin hesap kayıtlarını tutmakta ve aylık olarak hesap cetvellerini tanzim ederek say2000i sistemi ile yürütülmekte olan bu hesapları Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirmekle görevlidir. Ayrıca 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz  Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanuna göre yapılan müracaatları kabul edip sekretarya işlemlerini yapmak görevleri arasındadır. Muhasebe Servisi Say-2000i Sistemi ile Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı sistemle tüm işlemlerini bilgisayar üzerinden yürütmektedir. Ödeme yapılan memur sayısı 446’dır.
 
Gelir Servisi: İlçemizdeki mükellefiyet gerektiren durumları tespit ve tesis etmek, vergi, resim, harçları tarh ve tahakkuk ettirip vadesi gelenleri tahsil etmek. Vergi daireleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre aynı zamanda “Tahsil Dairesi”dir ve Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı  A.A.T.U.H. Kanuna göre tahsili gereken  tüm Amme Alacaklarını tahakkuk ve  tahsilini yapmak görevi Gelir servisinin görevleri arasındadır. E-VEDOP Sistemi ile Gelir İdarisi Başkanlığına bağlı sistemle tüm işlemler bilgisayar üzerinden yürütülmektedir. Toplam Mükellef Sayımız 652’dir. Kayıtlı Motorlu Taşıtlar Araç Sayısı 2822’dir.
 
Milli Emlak Servisi: 
Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ecrimisil tespiti işlemlerini yapmak. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları, genel ve özel bütçeli idarelere tahsis işlemlerini yürütmek  MEOP Sistemi ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bağlı sistemle tüm işlemler bilgisayar üzerinden yürütülmektedir. Taşınmaz Mallarımızın mevcudu ise 4202 adettir.
Personel Bilgileri
Toplam 11 personel çalışmaktadır.
1 Malmüdürü,  1 Muhasebe Şefi, 1 Muhasebe Memuru, 1 Veznedar, 1 Tahsildar, 2 Gelir Memuru, 2 Milli Emlak Memuru, 2 Hizmetli
Kurum Servis Bilgileri
Muhasebe Servisi
Gelir Servisi
Milli Emlak Servisi
Araç Sayısı
1
Adres
Hükümet Konağı 2. Katı- Senirkent/ISPARTA
İletişim Bilgileri
0.246.511 40 04 (Mal Müdürü)   
0.246.511 4 204 (Gelir Servisi)
0.246.511 25 28 (Milli Emlak Servisi)
0.246.511 43 56 (Faks)