Kurum Adı
Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Kurum Amiri
Unvanı
Hüseyin TURAÇ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kurum Görevi
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır:
1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendile­rine verilen görevleri yapmak,
2) Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına gi­ren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olma­yanları yetkili makamlara bildirmek,
3) Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, ge­rektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak,
4) Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırıl­masını sağlamak,
5) Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,
6) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereç­le­rinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,
7) Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak.
Personel Bilgileri
Kurumda 10 personel görev yapmaktadır.
1 Müdür V., 2 Şube Müdürü, 3 Şef, 2 V.H.K.İ., 2 Hizmetli
Kurum Servis Bilgileri
Evrak Servisi
Muhasebe Servisi
Araç Sayısı
-
Adres
Hükümet Konağı 4. Kat -Senirkent/ISPARTA
İletişim Bilgileri
0.246.511 45 02  (Müdür)
0.246.511 40 21  (Şube Müdürü)
0.246.511 48 25  (Büro)
0.246.511 45 02  (Faks)
senirkent32@meb.gov.tr
www.senirkent.meb.gov.tr