Kurum Adı
İlçe Müftülüğü
 
Kurum Amiri
Unvanı
Yüksel GÜZEL
İlçe Müftüsü
Kurum Görevi
22.06.1965 tarihinde kabul edilen ve 02.07.1965 tarihinde 12038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun: İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek,
b) Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dini konularda aydınlatmak; müftünün de içinde yer alacağı vaaz ve irşat programları yapmak,
c) Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinleri hazırlamak,
d) Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,
e) Kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,
f) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) İl müftülükleri için cami ve mescit gibi dini yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek,
h) İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak,
ı) Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakikî veya hükmî şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek,
j) Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,
k) Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar hazırlamak ve uygulamak,
l) İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,
m) Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,
n) Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışı uygun görülen diğer yayınların tanıtım, dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın bedellerini zamanında Başkanlığa göndermek,
o) Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,
p) Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,
r) Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
s) Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
ş) Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükât eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek,
t) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
u) Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama mevzuatına ve Başkanlık talimatlarına göre hareket etmek,
v) Mahalli basını takip etmek ve gereğini yapmak,
y) Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek; istatistikî bilgileri derlemek; görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,
z) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Bilgileri
Toplam 51 personel çalışmaktadır.
1 Müftü, 3 Vaiz, 1 V.H.K.İ., 1 Şoför , 1 Hizmetli, 3 Kursan Kursu Öğreticisi, 30 İmam Hatip, 10 Müezzin Kayyım
Kurum Servis Bilgileri
İlçe Müftülüğü
36 Cami
3 Kuran Kursu
Araç Sayısı
1 adet binek otomobil
Adres
Hükümet Konağı 4 Katı- Senirkent/ISPARTA
İletişim Bilgileri
0.246.511 40 50
0.246 511 28 81 (Faks)
senirkent@diyanet.gov.tr